Statut Stowarzyszenia Kibiców Motoru Lublin „Motorowcy”

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kibiców Motoru Lublin MOTOROWCY i w dalszych postanowieniach zwane jest Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może także używać skótu SKML Motorowcy.

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych. Siedzibą Stowarzyszenia jest Lublin. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Stowarzyszenie jest niezależne od organizacji politycznych, gospodarczych oraz religijnych.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej

14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży

14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej

18.11.Z Drukowanie gazet

18.12.Z Pozostałe drukowanie

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

46.41.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych

47.51.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów, biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

49.10.Z Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy

49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

63.12.Z – Działalność portali internetowych

69.10.Z Działalność prawnicza

74.20.Z Działalność fotograficzna

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.12.Z Działalność klubów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. promocja ruchu kibicowskiego oraz meczów piłki nożnej;
 2. podnoszenie jakości widowisk sportowych;
 3. propagowanie uczestnictwa w meczach Klubu Motor Lublin wśród młodzieży;
 4. wspieranie rozwoju młodzieżowej piłki nożnej w Lublinie;
 5. dbanie o zabezpieczenie interesu kibiców;
 6. organizacja ruchu kibicowskiego;
 7. dbanie o kultywację i obronę tradycji klubu, jego historii i herbu;
 8. utrzymanie i rozwój wysokiego poziomu sportowego zespołów piłkarskich;
 9. organizowanie akcji charytatywnych o różnym charakterze;
 10. pomoc kibicom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 11. propagowanie postaw patriotycznych i upowszechnianie wiedzy na temat historii kraju, lokalnej ojczyzny i klubu;
 12. przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez propagowanie zdrowego trybu życia;
 13. organizowanie transportu na wyjazdy na mecze ligowe i pucharowe Motoru Lublin i klubu zaprzyjaźnionych, a także dystrybucja biletów;
 14. propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie działalności sympatyków sportowych;
 15. rzecznictwo interesów członków Stowarzyszenia przed organami władzy państwowej i samorządowej oraz innymi podmiotami życia publicznego;
 16. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, sportową, rekreacyjną i towarzyską;

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

 1. wydawanie oficjalnych oświadczeń i wyrażanie opinii w sprawach publicznych istotnych dla jego członków;
 2. działalność na rzecz rozwoju przyjaznych człowiekowi nowych technik, w tym internetu;
 3. działalność społeczna w zakresie organizacji wolnego czasu, sportu, turystyki i rekreacji;
 4. organizowanie poparcia innych osób i podmiotów dla działalności Stowarzyszenia;
 5. współpraca z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania;
 6. gromadzenie środków finansowych na realizacje celów statutowych Stowarzyszenia;
 7. prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej i wydawniczej;
 8. prowadzenie działalności gospodarczej, której dochód przeznaczany będzie na cele statutowe Stowarzyszenia;
 9. tworzenie fundacji i funduszy celowych;
 10. udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy prawnej;
 11. rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracę z organizacjiami zagranicznymi;
 12. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji o tematyce sportowej;
 13. zbieranie, tworzenie oraz udostępnianie i rozpowszechnianie informacji dotyczących tematyki związanej z piłką nożną;
 14. organizacjia pokazowych i towarzystkich meczów piłki nożnej, turniejów zespołów amatorskich;
 15. organizacja spotkań towarzyskich dla członków Stowarzyszenia;
 16. produkcja i dystrybucja pamiątek sportowych;
 17. utrzymanie współpracy z innymi polskimi klubami piłkarskimi i Stowarzyszeniami;
 18. organizowanie akcji promocyjnych propagujących sport i piłkę nożną;
 19. pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia;
 20. skupienie wokół Stowarzyszenia grupy firm i instytucji wspomagających finansowo realizację celów Stowarzyszenia;
 21. w projekcie długofalowym nawiązanie współpracy z zarządem Spółki Akcyjnej Motor Lublin.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia poprzez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
 2. Złoży deklarację członkowską na piśmie
 3. Utożsamia się z zasadami i programem Stowarzyszenia
 4. Przedstawi pozytywną opinię trzech członków Stowarzyszenia
 5. Przejdzie pomyślnie 3-miesięczny okres kandydacki.

 • Członkami zwyczajnymi są także założyciele Stowarzyszenia
 • Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 • Istnieje możliwość zwolnienia z okresu kandydackiego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 1. Małoletni poniżej 16 roku życia nie mogą być przyjmowani do Stowarzyszenia.
 2. Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
 2. udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 3. wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia;
 4. korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności;
 5. korzystania nieodpłatnie z lokali, urządzeń technicznych, poradnictwa, szkoleń i innych form działalności, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków;
 6. posiadania legitymacji Stowarzyszenia i noszenia jego odznak.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 2. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia;
 4. wywiązywać się z zadeklarowanych świadczeń i regularnie opłacać składki.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 1. Członek wspierający będący osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela;
 2. Członkowie wspierający mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych określone w § 17 pkt 2, 3, 4, i 5 oraz w § 18 lit b,c,d.
 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków, na pisemny wniosek Zarządu Stowarzyszenia za zgodą osoby zainteresowanej. Członkowie honorowi mają prawa i obowiązki członków zwyczajnych określone w § 17 pkt 2, 3, 4, 5  oraz w  § 18 lit b i c i nie mają obowiązku opłacania składek członkowskich.

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wskutek:

 1. pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
 2. wykluczenie przez Zarząd:
 3. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami stowarzyszenia,
 4. za nieusprawiedliwiony nagminny brak udziału w pracach Stowarzyszenia,
 5. za zaleganie z opłata składki członkowskiej przez 3 okresy składkowe;
 6. na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia, w tym z przyczyn określonych w podpunktach a) i b);
 7. z powodu utraty osobowości prawnej przez osobę prawną;
 8. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
 9. śmierci członka.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia, którego uchwała jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne i Nadzwyczajne
 2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni Stowarzyszenia z głosem stanowiącym.
 3. Członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.

  1. Walne Zgromadzenie Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze zwołuje zarząd co 3 lata. Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwołuje Zarząd raz w roku, w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za ubiegły rok obrotowy.
  2. Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne zwoływane jest przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub uzasadniony pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i może się ono odbyć w każdym czasie.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatruje tylko te sprawy, dla których zostało zwołane.
  4. O czasie, miejscu i porządku obrad każdego Walne Zgromadzenie, Zarząd zawiadamia pisemnie członków co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania.
  5. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno zawierać informację na czyje żądanie zostało zwołane.

 1. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania zwykłą większością głosów jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie są ważne bez względu na ilość osób obecnych uprawnionych do głosowania.
 3. Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.
 4. Głosowane na Walnym Zgromadzeniu jest tajne. Na wniosek Walne Zgromadzenie może uchwalić jawność głosowania.
 5. Walne Zgromadzenie prowadzi przewodniczący wybrany przez Zgromadzenie. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół podpisany przez przewodniczącego i protokolanta.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. uchwalanie programu działania i kierunków rozwoju Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie zmian statutu;
 3. wybór Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
 4. odwoływanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej;
 5. rozpatrywanie i podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i postulatów wniesionych przez członków zwyczajnych Stowarzyszenia oraz jego władze;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia;
 8. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat;
 9. rozstrzyganie w sprawach majątkowych Stowarzyszenia;
 10. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Stowarzyszenia w tym od uchwał w sprawach nabycia lub utraty członkostwa;
 11. uchwalanie regulaminów działania władz Stowarzyszenia;
 12. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu;
 13. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 14. podejmowanie uchwały w sprawie wniesionej pod obrady, nie zastrzeżonej dla innych organów Stowarzyszenia;
 15. podejmowanie uchwał w każdej innej sprawie wniesionej pod obrady;
 16. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.

 1. Zarząd liczy od trzech do siedmiu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, na 3 (trzy) letnią kadencję.
 2. W skład Zarządu wchodzą Prezes, Wiceprezes, Skarbnik i Członek (członkowie).
 3. Zarząd winien ukonstytuować się w ciągu 7-miu dni od dnia wyborów.
 4. Członkowie Zarządu z przyporządkowaniem funkcji mogą być wybrani przez Walne Zgromadzenie Członków.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie arzej jednaj niż raz na 6 miesięcy. Posiedzeniom przewodniczy Prezes Zarządu lub osoba ze składu zarządu przez niego wyznaczona.
 6. Posiedzenia Zarządu może zwołać Prezes, Wiceprezes, ewentualnie dwóch innych członków Zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą być zwołane na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 7. Uchwały Zarządu są ważne przy obecności co najmniej połowy jego członków i zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów – decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 8. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 9. Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia swego składu w miejsce ustępujących członków do 1/3 członków pochodzących z wyboru.
 10. Członek Zarządu może złożyć rezygnacje, którą przyjmuje Zarząd, nadto może zostać odwołany w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia.
 • 31.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. kierowanie bieżącą pracą i realizacja celów Stowarzyszenia;
 2. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
 3. przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia;
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działania w jego imieniu;
 5. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków i wykonywanie jego uchwał;
 6. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia;
 7. prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 8. zatrudnianie i zwalnianie ewentualnych pracowników Stowarzyszenia;
 9. decydowanie o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji w tym gospodarczych, oraz o uczestniczeniu Stowarzyszenia w kapitałowych spółkach w rozumieniu kodeksu spółek handlowych;
 10. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, z której dochody kierowane będą na cele statutowe Stowarzyszenia.

 

 • 32.
 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Kontrola odbywa się przynajmniej raz w roku.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
  1. Komisja Rewizyjna liczy od trzech do pięciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na 3 (trzy) letnią kadencję, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący i członkowie.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani z przyporządkowaniem funkcji przez Walne Zgromadzenie.
  3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład zarządu, czy innych organów wykonawczych Stowarzyszenia.
  4. Komisja Rewizyjna winna się ukonstytuować w ciągu 7 – miu dni od dnia wyborów.
  5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej może zwołać każdy członek Komisji. Posiedzeniom przewodniczy Przewodniczący Komisji lub osoba ze składu Komisji przez niego wyznaczona, a w przypadku braku możliwości wyznaczenia takiej osoby, Wiceprzewodniczący Komisji lub osoba ze składu Komisji przez niego wyznaczona.
  6. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne przy obecności co najmniej połowy jej członków i zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
  7. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo do uzupełnienia swego składu w miejsce ustępujących członków do 1/3 członków pochodzących z wyboru.
  8. Członek Komisji Rewizyjnej może złożyć rezygnację, którą przyjmuje Komisja Rewizyjna, nadto może zostać odwołany w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności Stowarzyszenia;
 2. składanie wniosków z kontroli oraz w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu;
 3. rozpatrywanie skarg na działania Członków Zarządów sprzeczne ze statutem Stowarzyszenia;
 4. nadzór nad działalnością Stowarzyszenia;
 5. Badanie okresowych sprawozdań i bilansów;
 6. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia oraz zebrania Zarządu;
 7. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu;
 8. Inicjowanie zwołania Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

  1. Majątek Stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości oraz prawa majątkowe przysługujące Stowarzyszeniu i służy on realizacji ustawowych i statutowych celów.
  2. Dochody Stowarzyszenia powstają:
  3. ze składek członkowskich;
  4. z dochodów z własnej działalności statutowej;
  5. z darowizn, spadków, zapisów;
  6. z dotacji oraz ofiarności publicznej;
  7. ze zbiórek publicznych i kampanii;
  8. z dochodów działalności gospodarczej;
  9. z innych źródeł (kredytów, pożyczek).

  1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku ruchomego oraz zbywania i obciążania innych praw oraz zaciągania zobowiązań upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.
  2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych wymagane jest łączne współdziałanie następujących osób: co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu lub Prezesa Zarządu ewentualnie Wiceprezesa Zarządu z ustanowionym przez zarząd pełnomocnikiem.

Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. Do spraw nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o Stowarzyszeniach.

.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*